30 dniowy kurs php – dzień 5 – operatory


Back-end (php, mysql)

Do tej pory poznałeś 2 operatory. Znak równości służący do przypisania np. wartości do zmiennej i kropkę symbolizującą powiązanie elementów. Operatory służą do wykonywania działań arytmetycznych, przypisywania, zwiększa/zmniejszania, porównywania oraz do wykonywania operacji logicznych.

Dziś forma lekcji będzie czysto praktyczna. Poniżej masz gotowy kod do wklejenia w swoim pliku index.php w folderze dzien5.

Komentarze powinny ułatwić Ci zrozumienie operatorów. Nie bój się eksperymentować!

<?php

// zdefiniowanie zmiennych

$a = 5;
$b = 2;

#######################################
# Operatory arytmetyczne
#######################################

// czysta matematyka

echo $a + $b . '<br/>'; // dodawanie = 7
echo $a - $b . '<br/>'; // odejmowanie = 3
echo $a * $b . '<br/>'; // mnożenie = 10
echo $a / $b . '<br/>'; // dzielenie = 2,5
echo $a % $b . '<br/>'; // dzielenie modulo = 1
// wynik modulo to wartość licznika z ułamka reszty dzielenia
// czyli 5 / 2 = 2 i 1/2 = 5 % 2 = 1

echo -$a . '<br/>'; // negacja = -5
echo $a . $b . '<br/>'; // powiązanie = 52

echo '<br/>';
#######################################
# Operatory przypisania
#######################################

// wykonanie działania z jednoczesnym przypisaniem wyniku

// dla przypomnienia $a = 5; $b = 2;

$c = 8;
echo $c . '<br/>'; // przypisanie 8 do zmiennej $c

$c += $a;
echo $c . '<br/>'; // $c = $c + $a // 8 + 5 = 13

$c -= $a;
echo $c . '<br/>'; // $c = $c - $a // 13 - 5 = 8

$c *= $a;
echo $c . '<br/>'; // $c = $c * $a // 8 * 5 = 40

$c /= $a;
echo $c . '<br/>'; // $c = $c / $a // 40 / 5 = 8

$c %= $a;
echo $c . '<br/>'; // $c = $c % $a // 8 % 5 = 3

$c .= $a;
echo $c . '<br/>'; // $c = $c . $a // 3 . 5 = 35

echo '<br/>';
#######################################
# Operatory zwiększania/zmniejszania
#######################################

// zwiększenie/zmniejszenie wartości i zwrócenie wyniku

// dla przypomnienia $a = 5; $b = 2;

echo $a . '<br/>'; // 5

++ $a;
echo $a . '<br/>'; // wykona działanie 1 + 5 i wyświetli wynik 6

echo $a ++ . '<br/>'; // wyświetli wartość $a = 6 i wykona działanie 6 + 1
echo $a . '<br/>'; // wyświetli 7, patrz powyższe działanie

-- $a;
echo $a . '<br/>'; // wykona działanie 7 - 1 i wyświetli wynik 6
echo $a -- . '<br/>'; // wyświetli wartość $a = 6 i wykona działanie 6 - 1
echo $a . '<br/>'; // wyświetli 5, patrz powyższe działanie

echo '<br/>';
#######################################
# Operatory porównania
#######################################

// wynik działania zwraca wartość Prawda lub Fałsz / True False

// operatory te przydają się przy konstrukcjach typu if
// które szerzej omówię w kolejnych dniach kursu

// dla przypomnienia $a = 5; $b = 2;

if($a == $b) // == wartość równości // Fałsz
{
	echo 'True <br/>';
}
else
{
	echo 'False <br/>';
}

if($a === $b) // === wartość identyczna // Fałsz
// WAŻNE np. 2 === '2' zwróci Fałsz
{
	echo 'True <br/>';
}
else
{
	echo 'False <br/>';
}

if($a != $b) // != różne od // Prawda
{
	echo 'True <br/>';
}
else
{
	echo 'False <br/>';
}

if($a <> $b) // <> różne od // to samo co != // Prawda
{
	echo 'True <br/>';
}
else
{
	echo 'False <br/>';
}

if($a !== $b) // !== wartość nie identyczna // Prawda
// WAŻNE np. 2 !== '2' zwróci Prawdę
{
	echo 'True <br/>';
}
else
{
	echo 'False <br/>';
}

if($a > $b) // > większe niż // 5 > 2 Prawda
{
	echo 'True <br/>';
}
else
{
	echo 'False <br/>';
}

if($a < $b) // < mniejsze niż // 5 < 2 Fałsz
{
	echo 'True <br/>';
}
else
{
	echo 'False <br/>';
}

if($a >= $b) // >= większe lub równe // 5 >= 2 Prawda
{
	echo 'True <br/>';
}
else
{
	echo 'False <br/>';
}

if($a <= $b) // <= mniejsze lub równe // 5 >= 2 Fałsz
{
	echo 'True <br/>';
}
else
{
	echo 'False <br/>';
}

echo '<br/>';
#######################################
# Operatory logiczne
#######################################

// dają możliwość zestawiania kilku wyrażeń
// w jedną konstrukcję logiczną typu if

// dla przypomnienia $a = 5; $b = 2;

if($a < 10 and $b != 2)
// and - oba warunki muszą być spełnione // Fałsz
{
	echo 'True <br/>';
}
else
{
	echo 'False <br/>';
}

if($a >= 5 or $b > 7)
// or - jeden lub oba warunki są spełnione // Prawda
{
	echo 'True <br/>';
}
else
{
	echo 'False <br/>';
}

if($a == 5 xor $b == 2)
// xor - tylko jeden z warunków musi być spełniony ale nie oba // Fałsz
{
	echo 'True <br/>';
}
else
{
	echo 'False <br/>';
}

if($a == 5 && $b == 2)
// && - oba warunki muszą być spełnione // Prawda
{
	echo 'True <br/>';
}
else
{
	echo 'False <br/>';
}

if($a == 5 || $b > 7)
// || - tylko jeden warunek musi być spełniony // Prawda
{
	echo 'True <br/>';
}
else
{
	echo 'False <br/>';
}

if(!($a == 7))
// ! - zaprzeczenie // Prawda
{
	echo 'True <br/>';
}
else
{
	echo 'False <br/>';
}

?>