30 dniowy kurs php – dzień 25 – MySQL INSERT INTO


Back-end (php, mysql)

Dziś poznamy polecenie MySQL – INSERT INTO. Dzięki niemu możesz umieszczać dane w istniejącej tabeli.

Dla przypomnienia mamy utworzoną już bazę danych o nazwie baza. W bazie mamy tabelę o nazwie ludzie z kolumnami numerID, imie, nazwisko, wiek. Umieśćmy nowy rekord w tej tabeli.

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Łączenie z bazą</title>
</head>
<body>

<?php
$serwer = 'localhost';
$uzytkownik = 'root';
$haslo = 'hasloZmyphpadmina';

// ustanawiamy połączenie
$polaczenie = mysql_connect($serwer, $uzytkownik, $haslo);
if(!$polaczenie)
{
 die('Błąd połączenia: ' . mysql_error());
}

// wybieramy bazę
mysql_select_db('baza', $polaczenie);

// umieszczamy nowy wpis w tabeli
mysql_query("INSERT INTO ludzie (Imie, Nazwisko, Wiek) VALUES ('Adrian', 'Bienias', 25)");

mysql_close($polaczenie);
?>

</body>
</html>

W poleceniu INSERT INTO podajemy kolejno nazwę tabeli, w której chcemy umieścić nowy wpis. Następnie w nawiasie nazwy kolumn w które chcemy umieścić dane. VALUES – jako dalszcza część polecenia INSERT INTO, oznacza wartości jakie chcemy przypisać do nowego rekordu. Podajemy więc w nawiasie imię, nazwisko i wiek.

Uruchom skrypt. Zobaczysz tylko białą stronę, nic się nie wydarzy w przeglądarce. Natomiast po włączeniu phpMyAdmina w tablicy ludzie powinieneś ujrzeć nowy wiersz z nowymi danymi.

Warto byłoby jednak wyświetlić informacje czy wpis został poprawnie dodany. Finalnie skrypt będzie wyglądał następująco:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Łączenie z bazą</title>
</head>
<body>

<?php
$serwer = 'localhost';
$uzytkownik = 'root';
$haslo = 'hasloZmyphpadmina';

// ustanawiamy połączenie
$polaczenie = mysql_connect($serwer, $uzytkownik, $haslo);
if(!$polaczenie)
{
 die('Błąd połączenia: ' . mysql_error());
}

// wybieramy bazę
mysql_select_db('baza', $polaczenie);

// umieszczamy nowy wpis w tabeli
$zapytanie = mysql_query("INSERT INTO ludzie (Imie, Nazwisko, Wiek) VALUES ('Adrian', 'Bienias', 25)");

if($zapytanie)
{
 echo 'Poprawnie dodano nowy wpis';
}
else
{
 echo 'Wystąpił błąd przy dodawaniu wpisu: ' . mysql_error();
}

mysql_close($polaczenie);
?>

</body>
</html>

To wszystko. W kolejnej lekcji zajmiemy się wybieraniem danych z bazy i wyświetlaniem ich np. w postaci tabeli na stronie html.